Product Licensing
通用的占位符缩略图

格赛斯OEM授权书帕金斯

通用的占位符缩略图

格赛斯(香港)OEM授权帕金斯

通用的占位符缩略图

多盟电控OEM授权书帕金斯

通用的占位符缩略图

斯坦福授权书福州格赛斯

通用的占位符缩略图

斯坦福授权书福州多盟电控

通用的占位符缩略图

美奥迪授权多盟代理证书

通用的占位符缩略图

菱重经销商授权-格赛斯

通用的占位符缩略图

福州多盟菲亚特代理证

通用的占位符缩略图

法斯特--格赛斯授权书

通用的占位符缩略图

道依茨格赛斯-代理

通用的占位符缩略图

2022年福州多盟授权证书科迈

Fuzhou Office:Floor 12, Buliding D,Unis Sci-Tech Park,Fuzhou,Fujian, China

Fuzhou Luoyuan Factory:Building13,The Songshan Area of Fuzhou Taiwanese Investment Zone,Songshan Town, Luoyuan County,Fuzhou,Fujian